Prosjekter

Dyrøyseminarsenteret KF

Vår oppgave er å være et internt utviklingsredskap og et eksternt samarbeidsverktøy for Dyrøy kommune. Vi er intern pådriver for læring og kunnskapsdeling i Dyrøy, og tar initiativ til ulike utviklingsprosjekter. Samtidig er vi en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene, for eksempel stat, fylkeskommune, FoU-miljøer og næringsliv. Vi er et kommunalt foretak i Dyrøy kommune.

Vårt arbeid er organisert rundt langsiktige program og prosjekter, og det er vårt styre (formannskapet) som legger føringer for arbeidet som utføres.

 

Prosjektportefølje 2015/2016

 

Prosjekt: «Sammen om en bedre kommune» og oppfølging av HMS prosjektet innenfor PLO tar 0,5 stilling i 2015. Fokus er fremdeles å implementere de tiltakene som er initiert tidligere i prosjektet. Prosjektet avsluttes høsten 2015.

 

Prosjekt: «Byregionprogrammet»

Målet med byregionprogrammet Utviklingsprogrammet for byregioner – Byregionprogrammet – skal bidra til å styrke vekstkrafta for byregionene som er med i programmet, og til å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland.

«Byer kan være motorer for omlandet ved at vekst i byen fører til vekst i omlandet, men det er ikke alltid den veien veksten blir spredt. Ofte er by og omlandet gjensidig avhengige av hverandre. Vi vet at bedre samspill i en byregion kan gi positive vekstprosesser, men at dette ikke nødvendigvis går av seg selv. Det må en vilje av handling til», seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om Byregionprogrammet.

Bakgrunn: Fase 1 ble avsluttet 1. mai, og det ble utarbeidet en samfunnsanalyse på om lag 140 sider til vår oppdragsgiver Lenvik kommune. Denne dannet grunnlaget for søknad om opptak i fase II. Vi har nok brukt større ressurser på dette programmet enn det vi i utgangspunktet tenkte når vi leverte inn tilbud, men det har gitt avkastning, vært en god læringsprosess for foretaket på anbudsrunder og å jobbe med en omfattende samfunnsanalyse, og det har også vært et viktig bidrag til å heve kompetansen.

Dyrøyseminarsenteret KF`s rolle: Det ble gitt tilsagn for fase II i slutten av juni, og Dyrøyseminarsenteret KF v/ Ragnvald Storvoll har fått oppdraget med prosjektledelsen i dette programmet fra 01 08 2015 – 31 07 2018. Dette er et stort oppdrag der flere prosjektledere vil trekkes inn i konkret arbeid.

 

Kommuner og regioner

Det er 37 byregioner med tilsammen 213 kommunar med i Byregionprogrammet. Størrelsen på regionene varierer fra Aust Lofoten med sine to kommuner til Region Namdal som har tretten samarbeidende kommuner. Oversikt over regionar og kommunar som er med finn du her. Regionene som er med har både en- og fleirkjernestruktur, og det er med både storbykommuner og flere av de minste distriktskommunene. 16 fylke er representert, og det er Nordland som toppar statistikken med 25 kommunar fordelt på fem regionar. Oversikt over tildelingar og temavalg i dei ulike regionane finn du her.

 

Med bakgrunn i samfunnsanalysen prioriterer byregionprogrammet følgende temaområder i fase II:

 • Tydelig næringsfokus: Det er stort potensial for fremtidig økonomisk vekst i flere næringer i Midt-Troms. Sjømat, forsvar og reiseliv får særskilt fokus i fase 2. I dette ligger også kommunal tilrettelegging for utvikling.
 • Utdanning/kompetanse: Hvordan parre næringslivets behov for arbeidskraft med riktig kompetanse? Hvordan kan Midt-Troms stå sammen om å tilpasse utdanningstilbud til de behovene de regionale vekstnæringene har?
 • Rekrutterings/integreringsstrategier: Hvordan kan Midt-Troms samlet forbedre sitt rekrutterings og integreringsarbeid. Hvordan kan Midt-Troms jobbe bedre sammen med informasjon og omdømmearbeid. I fase 2 skal byregionprogrammet Midt-Troms utarbeide konkrete strategier og gjennomføre tiltak innenfor de temaområder som er prioritert i den helhetlige samfunnsanalysen som alle deltakerkommunene har sluttet seg til.  Programmets oppgave kan kort sammenfattes gjennom følgende ligning: 
 • Ny kunnskap + ny samhandling = økonomisk vekst
 • Byregionprogrammet skal bidra til å forsterke satsinger i regionen som er igangsatt innenfor de valgte temaområdene.
 • Byregionprogrammet skal samhandle med aktører både i og utenfor regionen gjennom en trippel heliks-modell: Næringsliv, akademia og myndigheter.
 • Byregionprogrammet skal kunne initiere igangsetting av nye delprosjekter som bidrar til byregionprogrammets målsettinger.
 • Byregionprogrammets rolle skal være å fremme økonomisk vekst både i byen og omlandet basert på samspillet.
 • Byregionprogrammet skal bygge videre på muligheter og utfordringer som er avdekket i
 • Samfunnsanalysen.
 • Byregionprogrammet skal ha også ha fokus på nordområdene / internasjonal dimensjon. Bakgrunn er at eksport fra regionalt næringsliv i stor grad er rettet mot utlandet, reiseliv i regionen er en voksende næring med mange internasjonale besøkende og forsvaret har sterkt samhandling over landegrensene.

 

Prosjekt: «Samarbeidsprosjekt Villfisk – Oppdrettsnæringen»

Forprosjektet som ble avsluttet i utgangen av april, endte, som styret kjenner til, i en søknad om hovedprosjekt der mange parter er involvert.

Hovedmålet med hovedprosjektet er å medvirke til ei bærekraftig utvikling av bestanden av anadrom laksefisk, noe som igjen kan være med på å sikre både ei bærekraftig villfisknæring og ei bærekraftig havbruksnæring.

De fleste kommuner har valgt å støtte prosjektet. I løpet av kort tid vil en ta bestemmelser for å igangsette et stort hovedprosjekt.

 

Prosjekt: «Beitebruk i utmark»

Dyrøyseminarsenteret KF er innleid som prosjektledelse på beitebruk i utmark på tredje og siste året fra FM Troms/Troms Landbruksfaglige Senter. Vi har utarbeidet forslag til beitebruksplan som skal kunne benyttes av kommunene. Prosjekter avsluttes ved nyttår 2015/2016.

 

Helseprosjekter:

DSS fikk som kjent tilsagnet på flere oppdrag knyttet til helse. Prosjektleder Karl Johan Olsen jobber med utviklingsprosjekter i USH og Løkta, samt er superbruker i journalsystemet Profil i Sørreisa og Dyrøy. Disse avtalene er nå videreutviklet og pr i dag har prosjektleder helse 50% USH, og 20% Sørreisa.

I 2015 har Dyrøyseminarsenteret leid ut ansatt til Utviklingssenter for sykehjem i Troms til prosjektet «Dok helse Troms».

I trinn 1 ble Midt Troms valgt som arena på grunn av det etablerte nettverket som er knyttet opp mot «LØKTA». Trinn 2, som retter seg mot nordfylket, har oppstartsmøte 9.12. Trinn 3 skal rette seg mot sørfylket, men det er fortsatt uklart hvilken modell som velges med bakgrunn i hvilke aktører som kan være med på finansieringen.

Deltakerkommuner trinn 1 i 2015: Sørreisa, Dyrøy, Bardu, Målselv, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Karlsøy og to soner i Tromsø.

Prosjektet har som utgangspunkt å heve kompetansen på dokumentasjon av helsehjelp blant helsepersonell. I tillegg til dette var innledningen todelt, der også systemstøtten (programvaren/verktøyet) ble vurdert.

Den praktiske gjennomføringen har foregått siden april, der vi først fikk tillatelse til innsyn i journalene i deltakerkommunene fra helsedirektoratet. Innsyn i 500 journaler (20%) av totalen, gav oss et innblikk i hvilke utfordringer kommunene står overfor. Det ble også gjennomført besøk i Mandal, Farsund, Sandefjord og Bergen for å se om problemstillingene vi fant i nord kunne være like andre steder i landet.

Hver kommune opprettet egen arbeidsgruppe som deltar i læringsnettverk. Nettverket skal ha totalt 4 samlinger med eget tema for hver samling. To er avviklet med eksterne forelesere, og gruppeoppgaver.

Målet er å nå alle ansatte i deltakerkommunene med en 2.5 timers undervisnings økt der det er fokus på helsepersonellets juridiske ansvar i forhold til dokumentasjon og litt om hvordan dette kan/bør gjøres rent praktisk.

Undervisningen har foregått i nærhet av arbeidsstedet, fordelt over 2 økter pr. dag slik at behov for vikarer ble minimert. I perioden 0ktober- desember, har 1029 helsepersonell deltatt på denne undervisningen.

 

Dyrøyseminarsenteret KF`s rolle: Prosjektleder har i løpet av høsten vært på reise i hele Troms for opplæring i elektronisk pasientjournal.  Videre har han deltatt på flere sentrale konferanser/workshoper for tema knyttet til elektroniske journalsystem.

 

Prosjekt: HMS- «På bedringens vei»

Kunder med offentlig tjenestepensjon i KLP kan søke om økonomisk støtte til HMS-prosjekter og enklere HMS-tiltak. Det kan søkes en gang pr. år og videreføring i ett til to år.

Kommunens PLO enhet

Måloppnåelse: Økt nærvær. Økt kompetanse i utarbeidelse av turnus.

2014 – utarbeidelse og iverksettelse av ny turnus 3+3. Turnuskurs/veiledning.

2015 – videreføring. Oppfølging og tilpasning av turnus. Brukerundersøkelse.

Dyrøyseminarsenteret KF`s rolle: Prosjektleder Nina. Utarbeidelse av søknad, prosessveileder, oppfølging, KLP kontakt og rapportering.

Høsten 2015 var Prosjektleder DSS, enhetsleder- og fagleder PLO invitert til KLP`s arbeidsmiljølab. Der ble prosjektet «På bedringens vei» presentert for andre kommuner som også har gjennomført HMS prosjekt.

 

Prosjekt: «Opptur i lag» – det søkes på nytt HMS prosjekt for 2016 

Mål: Økt nærvær.Økt handlingskompetanse.

Dyrøy kommune – en helsefremmende arbeidsplass.

Fokus på helsefremmende oppfølgingssamtaler med ansatte i rød og grønn sone. Heldagsseminar/HMS-Oppturkurs.

Dyrøy kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass iht. til AML § 1. Dyrøy kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor de ansatte opplever å ha en meningsfull arbeidssituasjon, hvor de medvirker og trives, vil vi sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for å levere et godt tjenestetilbud.

Fokus er dialog, et godt arbeidsmiljø og en samværskultur som resulterer i god helse og utvikling for alle ansatte. En grunnleggende forutsetning for å være en helsefremmende arbeidsplass er systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid som reduserer risikoen for sykdom og ulykker.

Målgruppe er de ansatte i enhetene: PLO og Elvetun skole, som gjennom kartlegging viser å ha ansatte som befinne seg i kategorisert rød- og grønn sone.

 • Oppturkurset vil Dyrøy kommune gjennom prosjektet utvikle og tilby de ansatte som er i risiko for å bli sykemeldt eller er sykemeldt.
 • HMS kick-off kurs vil Dyrøy kommune arrangere for alle ansatte. Del en av kick-off kurset er tiltenkt å favne ledere, tillitsvalgte og verneombud. Del to av HMS kick-off foregår på ettermiddagen og vil bli et tilbud for alle ansatte i kommunen.

Prosjektleder: Folkehelsekoordinator Ellen Hals. Prosessveileder: Nina Jørgensen Nikolaisen DSS.

 

 Prosjekt: «S@mspill»

Tilskudd fra Helsedirektoratet knyttet til barn og unge med sammensatte hjelpebehov – psykisk helse og rus. Fokusområder: øke kompetansen og samhandling mellom aktørene i hjelpeapparatet og å styrke foreldrerollen for forebygging av barn og unges psykiske helse.

Prosjektet skal bidra til å styrke tjenestetilbudet gjennom økt kompetanse blant ansatte som arbeider med barn og unge, forsterke hjelpeapparatet i form av å utvikle samhandlingsmodeller, og dokumentere/kartlegge psykisk helse blant barn og unge.

Satsingsområder:

 • Kompetanse i tilknytningsforstyrrelser/vansker – og hvordan behandle/ forebygge disse.
 • Styrking av foreldrerollen ved opplæring i foreldreveiledningsprogrammet ICDP – Kommunen har to ansatte som har startet på programmet og vil bli sertifisert til våren. Som en del av sertifiseringen opplæres de ansatte i barnehagen, med oppstart januar 2016. Deretter vil foreldre/foresatte få dette tilbudet.
 • Trivselslederprogram i skolen.
 • Kompetanse i sosial utvikling for ansatte som arbeider på småbarns avdeling i barnehagen. Skape trygge relasjoner mellom voksne og barn, samt forebygge senere psykiske vansker blant barn og unge.
 • Oppvekstkonferansen 2015
 • Barnevernskonferansen 2015

Prosjektleder: Helsesøster Anette Jørgensen

Prosessveileder: Nina Jørgensen Nikolaisen prosjektleder DSS

 

Prosjekt: «Aktivitetssenter for seniorer og eldre»

Helsedirektoratet utlyser en tilskuddsordning der målet er å skape aktivitet og sosialt fellesskap for seniorer og eldre. Hensikten er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Dette skal skje gjennom å skape lokale, åpne møteplasser.

Aktivitetssenteret i Dyrøy åpnet des. 2014 og det er blitt etablert flere aktivitestilbud arr. av lag og foreninger i Dyrøy. Senteret har besøkende hver dag.

Bakgrunn
Tilskuddsordningen til aktivitetssentra for seniorer og eldre er en oppfølging av stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg.

Dyrøyseminarsenteret KF rolle: Prosjektleder Nina har skrev søknad og oppfølgingsrapport, og Dyrøyseminarsenteret har bidratt til koordinering-/informasjonsmøter med frivillige lag og foreninger.

 

Prosjekt: «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom»

Formålet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi «Barn som lever i fattigdom» (2015-2017). Den skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Bakgrunn

I regjeringens forslag til Statsbudsjett 2016 er det satt av 149 millioner til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets bevilgning.

Dyrøyseminarets rolle: Initiativtaker, søking om såkalt preklasifisering og koordinering og søking på midler for å motvirke barnefattigdom.

Dyrøyseminarsenteret KF v/ prosjektleder Kjell Sverre har, sammen med flere aktører, utformet to søknader. Den ene er kalt «Ung og aktiv i Dyrøy», der fokus er på friluftsskole og -aktiviteter og den andre er kalt «En god start på dagen» og retter seg mot skolefrokost på Elvetun skole. Tiltakene skal bidra til økt integrering og å utjevne sosiale forskjeller. Felles for disse søknadene er at tilbudene retter seg særlig til sårbare grupper av barn og unge.

 

Prosjektportefølje 2014 

 • Stedsuavhengige arbeidsplasser
 • Sammen om en bedre kommune og HMS-arbeid knyttet til andre kommunale enheter.
 • Dyrøyseminaret 2014. Dette blir det niende Dyrøyseminaret. Artikler, video og annen informasjon om tidligere Dyrøyseminar finner du her (Web TV fra 2012) og her (tidligere seminar).
 • Lederutviklingsprogram for Dyrøy kommune
 • Kommuneplan Dyrøy kommune. Ansvar for koordinering av involverte parter og gjennomføring av folkemøter som arrangeres som en del av prosessen.
 • Landbruksrelaterte prosjekter, bl.a. Beitebruk i utmark, Fårikålfestivalen, Tapsundersøkelse på sau og annen, oppdragsbasert prosjektutvikling/arbeid. Dyrøy kommune er fra gammelt av en fiskeri- og landbrukskommune. I dag er det rundt 14 aktive gårdbrukere. Generasjonsskifte er en kjent utfordring i landbruket i Norge, og kjapp hoderegning viser at det om 10 år er 3 gårdbrukere igjen om ingen overtar. Dyrøy kommune ser derfor viktigheten av å jobbe for og med denne næringa, blant annet i form av prosjektbasert arbeid. 
 • Ansatte i Dyrøyseminarsenteret har formelle roller, leder blant annet fagrådet for Kompetansesenter for distriktsutvikling og lærende nettverk.

Prosjektportefølje 2013

Prosjekt: Stedsuavhengige arbeidsplasser
Prosjektleder: Ulrike Naumann

Leder satsinga på prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser som fokuserer på de mulighetene ny teknologi og høyhastighets bredbånd skaper i arbeidslivet, innen læring og kultur. Mange flere kan bo der de vil og ta jobben med seg på flyttelasset. Jobber med modeller for flytting av jobb og drifter Kompetansesenteret for stedsuavhengig arbeid, kontorhotellet i Dyrøy og nettstedet www.stedsuavhengig.no. Fokus på nettverk og publisering. I løpet av 2012 ble det igangsatt forskning på temaet, denne drives fram fra Dyrøyseminarsenteret. (2012 – 2014, forprosjekt 2009-2011)

Prosjekt: Sammen om en bedre kommune
Prosjektleder: Italo Profeti
Dyrøy kommune er én av 50 kommuner som er tatt opp i et 4-årig program i regi av KRD. Dyrøy fokuserer på kunnskapsbygging og utvikling av den digitalt kompetente medarbeideren. Blant målsetningene er økt trivsel og mestring på jobb, og økt frisknærvær.

Prosjekt: En robust landbruksforvaltning i Midt-Troms
Prosjektleder: Kjell Sverre Myrvoll

Landbruksforvaltningen i Midt-Troms løser mange og ulike oppgaver, og kompetansekravet til de ansatte er stor. I flere kommuner er det få stillingsressurser til dette arbeidet, og det er de lovpålagte oppgavene som løses, mens landbruksnæringen ofte må henvende seg til andre aktører når det gjelder utviklingsoppgaver. Samtidig står landbruket i regionen ovenfor store oppgaver innen fornying av driftsapparat og driftskonsept. Hvordan kan kommunene samarbeide for frigjøre tid til å jobbe med flere utviklingsprosjekter? Fylkesmannens skjønnsmidler er i år satt av til økt kommunal samarbeid innen landbruk og økonomi, og i Midt-Troms skal man se på mulige samarbeidsløsninger innen landbruk de neste to år. (2013 – 2014)

Prosjekt: Beitebruk i utmark
Prosjektleder: Ulrike Naumann
Du blir hva du spiser – eller rettere sagt hva maten din spiser. Kvalitet på eksempelvis lammekjøtt påvirkes i stor grad av hva lammet har spist. I Troms ligger det, tross marginale forhold for landbruksproduksjon generelt, godt til rette for kjøttproduksjon på sau og storfe, med meget god kvalitet på utmarksbeitene, noe som blant annet gir de gode resultatene på lammekjøtt fra nord. Fylkesmannen i Troms jobber for tilrettelegging for en fremtidsrettet, moderne beitenæring samtidig som andre interesser ivaretas på en god måte; gjennom prosjektet «Beitebruk i utmark». Aktivitet i beitelag, kompetanseheving innen tema dyrevelferd i utmark og etablering av beitearealplaner i det kommunale planverktøy er stikkord de kommende tre år. Dyrøyseminarsenteret er leid inn for å lede delprosjektet som jobber med etablering av beitearealplaner i kommunene. (2013 – 2015)

Prosjekt: Fårikålfestivalen. Faglig, forskende og folkelig feiring av lokalmatkultur!
Prosjektleder: Nina Jørgensen Nikolaisen
Etter 5 år med vellykket utvikling og gjennomføring av Fårikålfestivalen i Dyrøy (2008 – 2012) – er vi klare til en regional videreutvikling. Festivalen har til nå vært et eget tiltak i næringssatsingen i prosjekt «Dyrøy 2017», som hadde fokus på vekst i folketall, næring og økt aktivitet i lag og foreninger. År 2012 var siste året med lokal, økonomisk dekning for gjennomføring av arrangementet. Festivalen ble i denne tida utviklet til et vellykket, lokalt konsept. Her skapes kontakten mellom landbruksnæringa og folk flest, og gårdbrukerne melder om positiv omdømmebygging, økt omsetning og faglig oppdatering som følge av 6 år med festival. Andre ringvirkninger er stor trafikk inn til Brøstadbotn med alle ringvirkningene for næringslivet, dette medfører (transport, overnatting, vareomsetning). Fårikålfestivalen her flere arrangement, der kommunen bidrar med ansattes arbeidstimer for å få dette gjennomført. I tillegg er landbruksnæringa og Dyrøymat involvert, men også befolkninga som sådan som bidrar med mange dugnadstimer. Fårikålfestivalen har hvert år hatt faglige seminar som også har vært blant Dyrøy kommune sitt bidrag til Forskningsdagene.

Tidligere prosjekt

Prosjekt: Dyrøy 2017
Prosjektledere: Stig Stokkland og Ragnvald Storvoll
Dyrøy formannskap og Dyrøy kommunestyre gjorde i 2008 politiske beslutninger om ei stor satsing på prosjektet Dyrøy 2017. Prosjektet har vært diskutert i Dyrøy Næringsforum flere ganger. Prosjektskissen bygde videre på tenkinga i «Dyrøy den lærende kommune». Prosjektet var ei helhetlig satsing, politisk var prosjektet Dyrøy 2017 sett på som en del av kommunens strategisk rekruttering-, kultur- og næringsarbeid med følgende mål:

Delmål 1: Etablere et Småsamfunnssenter i Dyrøy
Delmål 2: Gjennomføringen av prosjektet «Dyrøy 2017»
Delmål 2 a: Vekst – Folketallsutvikling
Delmål 2 b: Vekst – Lokalt næringsliv
Delmål 2 c: Vekst – Lag og foreninger

Viktige resultater og effekter: Tilrettelegging for Kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid (utført i eget prosjekt). Omdømmebygging i Dyrøy kommune og samhold i bygda gjennom flere arrangement som er etablert gjennom prosjektet. Disse danner også et stabilt inntektsgrunnlag for lag og foreninger. Flere familier har flyttet til kommunen, og selv om innbyggertallet har gått ytterlige ned i perioden, har tilflyttingen begrenset nettotap av innbyggere. Rapport/evaluering av prosjektet er levert i mars 2012, kan du laste ned her.

Dyrøyseminaret
Dyrøyseminaret har vært arrangert siden 2002, og i 2014 går det 9. seminaret av stabelen. Artikler, video og annen informasjon om tidligere Dyrøyseminar finner du her (Web TV fra 2012) og her (tidligere seminar).